Stadgar

 • Ursprungligen antagna vid konstituerande möte den 19 februari 2015, sedan dess reviderade vid föreningens årsmöten 2016 och 2018.
 • § 1 Föreningens namn
  Föreningens namn är Feministiskt initiativ Sundsvall, med organisationsnummer. Föreningen
  är en kommunförening i Feministiskt initiativ, vars organisationsnummer är 802494-7189.
  § 2 Föreningens säte
  Föreningen har sitt säte i Sundsvall.
  § 3 Föreningens upptagningsområde
  Föreningens upptagningsområde är Sundsvalls kommun.
  § 4 Föreningens syfte och mål.
  Föreningens syfte är att sammanföra Feministiskt initiativs medlemmar på en kommunal nivå
  och att tillvarata deras intressen i politiska och organisatoriska frågor.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvalls syfte är att på demokratisk politisk väg undanröja
  könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och
  förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet,
  klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvall erkänner kvinnors olika villkor och erfarenheter och
  strävar efter att skapa solidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett
  samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvall vill skapa koalitioner och samarbete mellan olika
  feministiska inriktningar och perspektiv. Feministiskt initiativ arbetar för en politik
  som bygger på en feministisk analys, där utgångspunkten är frågor om hur olika
  maktstrukturer samverkar med den rådande könsmaktsordningen.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvall vill sätta de feministiska frågorna högst på den
  politiska dagordningen. Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden och
  vi strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till
  global nivå.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvall ska ha till uppgift att sprida information om
  Feministiskt initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska
  frågor inom kommunen.
  ● Feministsikt initiativ Sundsvall ska arbeta med samordning och organisering av det
  partipolitiska arbetet på kommunal nivå, såväl inom som utanför parlamentarisk
  församling.
  ● Feministsikt initiativ Sundvall ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de
  kommunpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller kommunal
  karaktär.
  ● Feministiskt initiativ Sundvall ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar
  emellan och fungera som länk för kommunikation mellan kommunens enskilda
  medlemmar, länets avdelning, och den nationella styrelsen för Feministiskt initiativ.
  ● Feministiskt initiativ Sundsvall ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform
  och stadgar för Feministiskt initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid
  årsmöte.
  § 5 Medlemskap
  Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som uppgett adress i Sundsvalls kommun är
  medlemmar i Feministiskt initiativ Sundsvall.
  § 6 Medlems utträde
  Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur Feministiskt initiativ
  Sundsvall. Medlem som flyttar upphör formellt att vara medlem i kommunföreningen, men
  kan på egen begäran få medlemsutskick och få delta på föreningens möten. Dock utan rösträtt.
  § 7 Medlems uteslutning
  Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur Feministiskt
  initiativ Sundsvall. Feministiskt initiativ Sundsvall har inte rätt att utesluta medlemmar utan
  ska kontakta Feministiskt initiativs nationella styrelse om en medlem uppenbart motarbetar
  föreningens eller Feministiskt initiativs syfte.
  § 8 Avgifter
  Föreningen tar inte ut några avgifter från medlemmarna. Medlemsavgift får i enlighet med
  Feministiskt initiativs nationella stadgar endast tas ut nationellt.
  § 9 Föreningens styrelse
  Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för ett
  eller två år i taget. Årsmötet beslutar hur många ledamöter som ska ingå i styrelsen, men den
  ska bestå av minst tre personer och ska alltid ha ett udda antal ledamöter. Av styrelsens
  ledamöter ska en vara ordförande (1 år), med uppgift att leda styrelsens arbete, och en kassör
  (1 år) och dessa ska väljas särskilt av årsmötet. Övriga uppdrag får styrelsen utse inom sig,
  med möjlighet att fritt variera uppdragens längd.
  Årsmötet beslutar om styrelsen ska ha suppleanter och i så fall hur många.
  Föreningen ska sträva efter en bred representation av styrelseledamöter, vad gäller
  erfarenheter och positioner inom olika maktordningar.
  Om årsmötet önskar kan en reservlista skapas med de kandidater som inte blivit invalda.
  Kandidaterna rangordnas efter röstantal. Om en styrelseledamot avsäger sig sin post och ingen
  reservkandidat finns får valberedningen utse en ny ledamot som får ta plats fram till nästa val
  av styrelseledamöter. Samtliga medlemmar ska då tillfrågas. Om valberedningen upplever att
  det behövs kan istället ett fyllnadsval hållas, där valberedningen föreslår kandidat/kandidater
  men medlemmarna beslutar. Detta ska då göras på ett extrainsatt årsmöte som styrelsen ska
  kalla till senast två (2) veckor i förväg.
  Styrelsen ska ha minst två protokollförda möten per år. Protokollen ska finnas tillgängliga
  offentligt att ta del av, med beaktande av att protkollen skrivs med särskilld hänsyn, tagen till
  att de inte innefattar personligt återgivna åsikter och ställningstaganden, utan att berörd
  medlem medgivit till detta. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar.
  § 10 Firmatecknare
  Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening. Styrelsen utser firmatecknare.
  § 11 Valberedning
  Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen, revisorsposter och eventuella
  parlamentariska val, vilket senare beslutas på årsmötet. Valberedningen väljs på årsmötet och
  verkar fram till nästa årsmöte. Utöver de val som årsmötet ger valberedningen i uppdrag att
  förbereda kan det även uppstå oförutsedda val som valberedningen ska hantera, t.ex. om
  ledamöter hoppar av sina uppdrag.
  Antalet ledamöter i valberedningen fastställs av årsmötet, men ska vara minst två. Vid behov
  kan personer som är medlemmar i Feministiskt initiativ men inte i kommunföreningen ingå i
  valberedningen.
  §12 Revisorer
  Kommunföreningens medlemmar väljer en eller två revisorer på årsmötet med uppdrag att
  granska föreningens verksamhet. Revisorerna behöver inte vara medlem i kommunföreningen
  eller i Feministiskt initiativ.
  § 13 Medlemsgrupper
  Det är fritt fram för kommunföreningens medlemmar att organisera sig i tematiska
  grupper/intressegrupper. Medlemsgruppen ska ha en ansvarig kontaktperson som ser till att
  informationen når ut till alla berörda medlemmar. Initiativ till medlemsgrupper tas av
  medlemmarna och gruppen ska godkännas av styrelsen.
  § 14 Beslutsordning
  Beslut i kommunpolitiska frågor fattas av styrelsen, på basis av beslut av årsmöte, samt efter
  förslag som framlagts av medlemmarna, i enlighet med §4.
  § 15 Medlemsmöten
  Feministiskt initiativ Sundsvall håller vid behov möten för medlemmarna.
  För medlemsmöten för samtliga medlemmar ska kallelse skickas till kommunens samtliga
  medlemmar per e­post, eller per post om medlem inte anmält e­postadress. Kallelse till sådant
  möte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Kallelse ska även
  göras i form av annonsering i kalendarier: Feministiskt initiativs hemsida och om sådan finns,
  på föreningens egen hemsida.
  § 16 Årsmöte
  Feministiskt initiativ Sundsvalls högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas
  under perioden 1 januari – 30 april. Kallelse till årsmöte ska skickas till kommunens samtliga
  medlemmar per e­post, eller per post om medlem inte anmält e­postadress. Kallelse till
  ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.
  Styrelsens propositioner ska då vara klara och bifogas, för att medlemmarna ska hinna ta
  ställning till dem.
  Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och ligga
  uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före årsmötet.
  Kallelsen till årsmötet ska innehålla information om detta och det måste alltid finnas en annan
  möjlighet för medlemmar att få tag på möteshandlingar än att ladda ned dessa. T.ex. kan
  medlemmarna erbjudas att få dessa per post mot efterfrågan.
  Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet, med undantag
  för vad som anges i §§ 19­20.
  Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
  Val av ordförande för årsmötet
  Val av sekreterare för årsmötet
  Val av justerare tillika rösträknare
  Fastställande av dagordning
  Fastställande av röstlängd
  Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
  Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
  Revisorns berättelse
  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  Val av ordförande (1 år) för styrelsen (se §9)
  Val av kassör (1 år) (se §9)
  Val av övriga styrelseledamöter, och mandatperioder (se §9)
  Val av suppleanter (se §9)
  Val av revisor(er)
  Val av valberedning
  Övriga val
  Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod
  Motioner och förslag till stadgeändringar
  Övriga frågor
  § 17 Extra årsmöte
  Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av föreningens styrelse eller då minst en
  tredjedel av föreningens medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.
  Kallelse till extra årsmöte skickas per e­post, eller per post om medlem saknar e­postadress.
  Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet.
  § 18 Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari–31 december.
  § 19 Parlamentariskt initiativ
  Beslut om att ställa upp i lokala val fattas av kommunföreningens medlemmar på ett
  medlemsmöte.
  § 20 Stadgeändring
  Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion eller proposition.
  Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med två tredjedels (2/3) majoritet.
  Föreningens stadgar är underlydande Feministiskt initiativs nationella stadgar. Om dess
  stadgar ändras avseende kommunföreningar så ska motsvarande ändring införas i Feministiskt
  initiativ Sundsvalls stadgar. Styrelsen ansvarar för att bevaka sådana ändringar i de nationella
  stadgarna.
  § 21 Föreningens upplösning
  Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med två tredjedels (2/3) majoritet. I
  händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella
  föreningen Feministiskt initiativ.