Kallelse till F! Sundsvalls Årsmöte 2017

Varmt välkomna ska ni vara att delta vid Feministiskt Initiativ Sundsvalls årsmöte torsdagen den 23 februari klockan 18.00. Mötet kommer hållas på Folkuniversitetet i Sundsvall.

Datum: 23/2 2017

Tid: 18.00

Plats: Folkuniversitetet, Rådhusgatan 34, 852 32 Sundsvall

Maila gärna eller ta kontakt med oss via sociala medier om ni har några frågor om mötet eller hur ni tar er dit! Vi kommer stå och välkomna er i entrén. Om ni inte hittar eller behöver närmare instruktioner går det bra att på mötesdagen ringa till Ida på 0739034454.

Motioner skall skickas till sundsvall@feministisktinitiativ.se eller skriftligen till Malvavägen 3, 86234 Kvissleby senast den 9 februari 2017. Styrelsens svar kommer finnas för nedladdning senast en vecka före årsmötet på FI Sundsvalls hemsida. Om du inte har möjlighet att ladda ner ett svar kan du få det utskickat till dig skriftligen eller via mail. Meddela oss detta på någon av adresserna angivna ovan.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för att få rösta på årsmötet.

Ungefärlig tidsplan:

18.00 Workshop – Genomgång av F! Sundsvalls politiska plattform för 2017

19.00 Årsmötet öppnas

Innan årsmötet kommer ni att få F! Sundsvalls politiska plattform, dagordning för mötet samt en proposition från FI Sundsvalls Styrelse inför mötet.

2017 års verksamhetsplan, ekonomisk redogörelse mm. kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

Dagordning

FI Sundsvalls Årsmöte 2017

 • Mötet öppnas
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande (1 år) för styrelsen (se §9)
 • Val av kassör (1 år) (se §9)
 • Val av övriga styrelseledamöter, och mandatperioder (se §9)
 • Val av suppleanter (se §9)
 • Val av revisor(er)
 • Val av valberedning
 • Val av firmatecknare
 • Val av medlemsregisteransvarig
 • Övriga val
 • Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod
 • Motioner och förslag till stadgeändringar
 • Övriga frågor
  1. Val av ombud till F!s kongress 2017
  2. Beslut om att årsmötet utser en redaktionsgrupp som efter mötet och workshopen får i uppgift att sammanställa FI Sundsvalls Politiska Dokumentet.
  3. Beslut om att årsmötet ger styrelsen mandat att ta ett slutgiltigt beslut gällande FI Sundsvalls Politiska Dokumentet efter F!:s nationella kongress för att redaktionsgruppen ska ha möjlighet att se så dokumentet går i linje med eventuella beslut på kongressen som kan påverka Fi Sundsvalls politik.
 • Mötets avslutande